TCH: Công bố thông tin Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

(Cập nhật: 5/7/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu kèm theo.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch cbtt bb, nq dhdcd thuong nien nam 2022.pdf

Tin tức khác