TCH: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp và Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

(Cập nhật: 29/3/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) trân trọng công bố thông tin về Nghị quyết HDQT về việc triệu tập họp và Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.

Chi tiết xem các files đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch- nq hdqt va thong bao ngay dkcc thuc hien chot dscd tham du dhcdtn nam 2021.pdf

Tin tức khác