TCH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(Cập nhật: 15/6/2019)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải văn bản đính kèm:

tch bb-nq dai hoi dong co dong thuong nien 2019.pdf

Tin tức khác