TCH: Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(Cập nhật: 20/6/2020)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải văn bản đính kèm:

tch_bb nq dhđcd kem tai lieu 2020.pdf

Tin tức khác