TCH: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp và Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2020

(Cập nhật: 12/1/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) trân trọng công bố thông tin về Nghị quyết HDQT về việc triệu tập họp và Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2020.

Chi tiết xem các files đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch_tb chot danh sach dhdcdbt 2020.pdf

Tin tức khác