TCH: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp và Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

(Cập nhật: 14/5/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) trân trọng công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp và Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.

Chi tiết xem các files đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq 03.2022 ngay 14.05.22 v.v trieu tap hop dhcd thuong nien 2022.pdf

tch tb 16.2022 ngay 14.05.22 v.v chot ds co dong tham du dhdcd tn 2022.pdf

Tin tức khác