TCH: Công bố thông tin về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

(Cập nhật: 18/11/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố thông tin về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết như file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch_cbtt duong link tai lieu lay y kien co dong bang van ban 18.11.2021.pdf

Tin tức khác