TCH: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

(Cập nhật: 30/11/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin công bố Biên bản Kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v lấy ý kiến cổ đông bằg văn bản.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch bien ban kiem phieu va nq dhdcd v.v lay y kien co dong bang van ban.pdf

Tin tức khác