TCH: Báo cáo tài chính bán niên (giai đoạn 01/04/2022 -30/09/2022) đã được kiểm toán

(Cập nhật: 21/11/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin được công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm tài chính 2022 (giai đoạn 01/04/2022-30/09/2022) và Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng năm tài chính 2022 so với cùng kỳ năm tài chính trước đó.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch bctc rieng tu 01.4.22 den 30.09.22.pdf

tch bctc hop nhat tu 01.4.22 den 30.09.22.pdf

tch cv 56.2022 ngay 21.11.22 giai trinh chenh lech kqkd 6 thang dau nam tai chinh 2022 so voi cung ki.pdf

Tin tức khác