TCH: Báo cáo tài chính bán niên (giai đoạn 1/4/2021 - 30/9/2021) đã được kiểm toán

(Cập nhật: 18/11/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố báo cáo tài chính bán niên (kỳ kế toán từ 1/4/2021 - 30/9/2021) đã đươc kiểm toán.

Chi tiết xem file đính kèm.


Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch - cv giai trinh chenh lech loi nhuan ban nien 2021.pdf

tch_bctc hop nhat (01.04.2021-30.09.2021).pdf

tch_bctc rieng (01.04.21-30.09.2021).pdf

Tin tức khác