TCH: Ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

(Cập nhật: 27/10/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy nhận được văn bản của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

vsd cv so 3214 ngay 26.10.21 tb ve ngay dkcc va xac nhan ds ng so huu chung khoan.pdf

Tin tức khác