TCH: Công bố thông tin về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HDQT; Quy chế Hoạt động của BKS

(Cập nhật: 15/5/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) Công bố thông tin về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HDQT; Quy chế Hoạt động của BKS ngày 15/05/2021.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch quy che noi bo ve quan tri cong ty ngay 15.05.2021.pdf

tch quy che hoat dong cua hdqt ngay 15.05.2021.pdf

tch quy che hoat dong cua bks ngay 15.05.2021.pdf

Tin tức khác