Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ (Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT đã mua 5.500.000 cổ phiếu)

(Cập nhật: 19/1/2021)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) thông báo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ của Đỗ Hữu Hạ,  Chủ tịch HĐQT. Cụ thể, Ông Đỗ Hữu Hạ đã hoàn thành mua 5.500.000 cổ phiếu, ngày hoàn thành giao dịch 19/01/2021.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải văn bản đính kèm:

do huu ha _ bc kqgd nnb.pdf

Tin tức khác