TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS

(Cập nhật: 3/6/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS.

Cụ thể tại file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch_bb, nq hdqt ve viec tang ty le so huu hhs.pdf201663104221.pdf