Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Trần Thị Hoàng Hà (đã mua 200.000 cổ phiếu)

(Cập nhật: 13/10/2020)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) thông báo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ của Bà Trần Thị Hoàng Hà, Tổng Giám đốc. Cụ thể, Bà Trần Thị Hoàng Hà đã hoàn thành mua 200.000 cổ phiếu trong ngày 13/10/2020.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải văn bản đính kèm:

tch _ bc kqgd nnb _tran thi hoang ha.pdf

Tin tức khác